วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2550

พัชรินทร์ สังข์เพิ่ม (Bow)

นักศึกษาคณะบัญชี

นิธิรัฐ ธีระนุกูล(Jing)

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดปี 4

อมรเมษ การุณยธร (Man)

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม
รองประธานชมรมคาราเต้-โดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประจำปี 2550
ประธานชมรม ปี 2551
นักกีฬามหาวิทยาลัย หัวหมากเกมส์ 2552
เหรียญทอง Kata ทีมชาย กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 36

http://nenekomaru.hi5.com

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2550

ณัฏฐ์ฑิกาณฑ์ เจียมจิระพร (Pick)

นักศึกษาคณะนิเทศน์ศาสตร์ เอกวารสาร

เหรียญทองแดง Kumite สายต่ำ คาราเต้อุดมศึกษา 2549
เหรีัยญทองแดง Kata สายต่ำ คาราเต้ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2549
นักกีฬามหาวิทยาลัย ราชพฤกษ์เกมส์ 2549, หัวหมากเกมส์

Blog ของ Pick